Wiadomości

Business Contacts visual changes and other enhancements Zmiany wizualne kontaktów biznesowych i inne ulepszenia

02.06.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Business Contacts visual changes and other enhancements
All our exchange rates are now downloaded from xe.com many times per day
Product list, added pagination
Added sitemaps for all pages (only XML, all our other stores not only oziway.com)
Edit shop, graphical changes
Product page, added Questions and Answers
Added Recently watched products
A very large visual change for Buisiness Contacts. These now are not seen as product tiles, but as a list of contact that you can help find for a commission.
Zmiany wizualne kontaktów biznesowych i inne ulepszenia
Wszystkie nasze kursy walut są teraz pobierane z xe.com wiele razy dziennie
Lista produktów, dodano podział na strony
Dodano mapy witryn dla wszystkich stron (tylko XML, wszystkie nasze inne sklepy nie tylko oziway.com)
Edytuj sklep, zmiany graficzne
Strona produktowa, dodano pytania i odpowiedzi
Dodano ostatnio oglądane produkty
Bardzo duża zmiana wizualna dla kontaktów buisiness. Te teraz nie są postrzegane jako kafelki produktu, ale jako lista kontaktów, które można pomóc znaleźć na prowizji.
  Ładowanie...