Wiadomości

Main country page, and Business Opportunity changes Strona główna kraju i zmiany szans biznesowych

07.07.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
Additional changes to main country page, and Business Opportunity changes also!

- Help page, we have the promotional video now for Promoters.
- Added TOP PROMOTER websites to country page
- Promoter websites, added possibility to hide unwanted common product blocks (recently added, popular and random). Now the - promoter can hide these and leave just teir own products.
- Changed to the way the Business Contact works
- Changed to the way the Tasks work
- Improved the way the Add products by URL import handles pictures
- Resend registration link, changed visually
- Some translation changes
Dodatkowe zmiany w głównej stronie kraju i zmiany szans biznesowych również!

-Strona pomocy, mamy film promocyjny teraz dla promoters.
-Dodano TOP stron promotora do strony kraju
-Strony promotora, dodano możliwość ukrycia niechcianych wspólnych bloków produktów (ostatnio dodane, popularne i losowe). Teraz-promotor może ukryć te i pozostawić tylko teir własnych produktów.
-Zmieniono sposób, w jaki działa kontakt biznesowy
-Zmieniono na sposób pracy zadania
-Poprawiono sposób, w jaki Dodaj produkty przez importowanie adresów URL obsługuje Zdjęcia
-Wyślij ponownie link rejestracyjny, zmieniony wizualnie
-Niektóre zmiany w tłumaczeniu
  Ładowanie...