Wiadomości

Enter wholesale offers for Oziway to promote them Wprowadź oferty hurtowe dla Oziway, aby je promować

11.08.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Enter wholesale offers for Oziway to promote them

This is perfect, you enter the offers (container quantities and our team of Promoters will promote those offers, finding for you a wholesale buyer).

- Added wholesale products as an option when entering an offer (wholesale means you enter a price range, not a price per product)
- Now you can download an Excel spreadsheet with your custom offer that you can send to a potential buyer. So easy !
- When generating a custom offer, you can now select which columns you would like to include in the spreadsheet that you can download to send on to your potential buyer
- Added popular Requests on the main page

Wprowadź oferty hurtowe dla Oziway, aby je promować

To jest idealne, należy wprowadzić oferty (ilości kontenerów i nasz zespół promoters będzie promować te oferty, znalezienie dla Ciebie hurtowych nabywcy).

-Dodano produkty hurtowe jako opcja podczas wchodzenia do oferty (sprzedaż hurtowa oznacza, że wpiszesz przedział cenowy, a nie cenę za produkt)
-Teraz możesz pobrać arkusz kalkulacyjny Excel z niestandardową ofertą, którą możesz wysłać potencjalnemu nabywcy. Tak łatwo!
-Podczas generowania oferty niestandardowej można teraz wybrać kolumny, które chcesz umieścić w arkuszu kalkulacyjnym, który można pobrać, aby wysłać do potencjalnego nabywcy
-Dodano popularne prośby na stronie głównej
  Ładowanie...