Wiadomości

Improved quotation system Ulepszony system kwotowań

01.09.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Improved quotation system

This sprint we made many changes to the quotatiuon system, which allows sales agents to easily generate custom quoters for retail or wholesale product to be sent to their customers

- added the xe.com logo to the e-wallet
- enabled to register and login ferom the product card
- added filters to general information list
- added filters to requests list
- show available balance in the e-wallet
- in quotation system, show product pictures and links to the pictures
- in quotation system, add ability to save and restore filter
- in quotation system add ability to generate excel so that user can send it easily to their poitentiual customer
- in quotation system enable user to select which columns they would like to include in the generated excel file

Ulepszony system kwotowań

Ten Sprint zrobiliśmy wiele zmian do systemu quotatiuon, który pozwala agentom sprzedaży łatwo wygenerować niestandardowe iloraz dla produktów detalicznych lub hurtowych, które mają być wysłane do swoich klientów

-dodano logo xe.com do e-portfela
-możliwość rejestracji i logowania ferom karty produktu
-dodano filtry do listy ogólnych informacji
-dodano filtry do listy wniosków
-Pokaż dostępne saldo w e-portfelu
-w systemie cytatu, Pokaż zdjęcia produktów i linki do zdjęć
-w systemie cytowania, dodać możliwość zapisywania i przywracania filtra
-w systemie cytatu dodać zdolność do generowania Excel tak, że użytkownik może wysłać go łatwo do ich poitentiual klienta
-w systemie kwotowań umożliwiają użytkownikowi wybranie kolumn, które mają zostać uwzględnione w wygenerowanym pliku Excel
  Ładowanie...