Wiadomości

Many backend changes, added translation technology again Wiele zmian zaplecza, dodano technologię tłumaczenia ponownie

15.09.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Many backend changes, added translation technology again

This week was busy with many backend changes not listed here.

Amongst the changes visible by you is the translation mechanism

- New general information page list
- The captcha secxurity system is now bigger, for easier registration
- Corrected the buttons on the product card of general information and wholesale products
- We have turned the Microsoft trans,ation system back on, after some changes were beiung made
- Further cleanup of product types
- Added compression technology (technical)

Wiele zmian zaplecza, dodano technologię tłumaczenia ponownie

W tym tygodniu był zajęty wiele zmian zaplecza nie wymienione tutaj.

Wśród zmian widocznych przez Ciebie jest mechanizm tłumaczenia

-Nowa lista stron informacji ogólnych
-System secxurity captcha jest teraz większy, dla łatwiejszej rejestracji
-Poprawiono przyciski na karcie produktu ogólnych informacji i produktów hurtowych
-Mamy zwrócił Microsoft Trans, system ation z powrotem, po kilku zmianach były beiung wykonane
-Dalsze oczyszczanie typów produktów
-Dodano technologię kompresji (techniczny)

  Ładowanie...