Wiadomości

Login via Facebook and more Zaloguj się przez Facebooka i więcej

06.10.2019 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

Login via Facebook and more

Various changes in the system as always, with a focus on fixes and easier login (via Facebook)

- OP-1378, Fixed an error where a user would choose a lot of categories in their shop
- OP-1660, Added Random Offers to the main page (Products Services)
- OP-1661, Added Random Offers to the main page (Wholesale offers)
- OP-1693, CSV translation changes
- OP-1841, New look of Edit Offer by the Seller
- OP-1850, List of languages in the footer, fixed the translation of those
- OP-1853, added a RELATED PRODUCTS tab to the Product Page. When someone enters a product as an answer to your request, it will be there on that tab
- OP-1863, fixed the Messenger and links displayed during the chat
- OP-1878, Important changes in the quotation system for Seller and Promoter part 1... watch video here: https://youtu.be/q-C3rvxNSzE
- OP-1880, added a top scroll bar to the My Offers lists for Promoter and Seller... watch video here: https://youtu.be/kCT7vZAnH9M
- OP-1881, Fixed the API translator module that automatically translates some texts on the page.
- OP-1882, Added the possibility to login via Facebook
- OP-1883, fixed text formatting next to the Promoter avatar
- OP-1885, Important changes in the quotation system for Seller and Promoter part 2
- OP-1886, changed some text labels on the Product page
- OP-1888, Fixed an error where the category of the product was not saved / when using the new Add product module
- OP-1890, fixed a missing currency symbol
- OP-1893, the Promote button on the country main page now redirects to /network on that page, instead of always going to oziway.com/network
- OP-1898, Changes in the Banner module
- OP-1902, My Offers module, modified Custom fields (only custom price is now be modified)
- OP-1904, add/edit offer form is now split into smaller subforms
- OP-1907, Updated the excel template that is used to generate an offer by the My Offers module
- OP-1909, Fixed error on https://oziway.com.co/wholesale.html
- OP-1911, fixed adding a related product... watch video here: https://youtu.be/PKeo8ItH4A8
- OP-1914, there was an error with entering email addresses in the registration page. Fixed.
Sprint 62.

Zaloguj się przez Facebooka i więcej

Różne zmiany w systemie, jak zawsze, z naciskiem na poprawki i łatwiejsze logowanie (przez Facebook)

-OP-1378, Naprawiono błąd, w którym użytkownik wybierze wiele kategorii w swoim sklepie
-OP-1660, dodano losowe oferty do strony głównej (produkty usługi)
-OP-1661, dodano losowe oferty do strony głównej (oferty hurtowe)
-OP-1693, zmiany w tłumaczeniach CSV
-OP-1841, nowy wygląd oferty edycji przez sprzedawcę
-OP-1850, lista języków w stopce, Poprawiono tłumaczenie tych
-OP-1853, dodano zakładkę produkty pokrewne do strony produktowej. Gdy ktoś wprowadzi produkt jako odpowiedź na Twoją prośbę, będzie on dostępny na tej karcie
-OP-1863, Naprawiono Messenger i linki wyświetlane podczas czatu
-OP-1878, ważne zmiany w systemie kwotowań dla sprzedawcy i promotora część 1... Obejrzyj wideo tutaj: https://youtu.be/q-C3rvxNSzE
-OP-1880, dodano górny pasek przewijania do listy Moje oferty dla organizatora i sprzedawcy... Obejrzyj wideo tutaj: https://youtu.be/kCT7vZAnH9M
-OP-1881, Poprawiono moduł API translator, który automatycznie tłumaczy niektóre teksty na stronie.
-OP-1882, dodano możliwość zalogowania się przez Facebooka
-OP-1883, stałe formatowanie tekstu obok awatara organizatora
-OP-1885, ważne zmiany w systemie kwotowań dla sprzedawcy i promotora część 2
-OP-1886, Zmieniono niektóre etykiety tekstowe na stronie Product
-OP-1888, Naprawiono błąd, w którym Kategoria produktu nie została zapisana/podczas korzystania z nowego modułu Dodaj produkt
-OP-1890, Naprawiono brakujący symbol waluty
-OP-1893, przycisk Promuj na stronie głównej kraju teraz przekierowuje do/Network na tej stronie, zamiast zawsze będzie oziway.com/network
-OP-1898, zmiany w module banner
-OP-1902, my offers module, zmodyfikowane pola niestandardowe (tylko cena niestandardowa jest teraz modyfikowana)
-OP-1904, Dodaj/Edytuj formularz oferty jest teraz podzielony na mniejsze podformularze
-OP-1907, Zaktualizowano szablon Excela, który jest wykorzystywany do generowania oferty przez moduł Moje oferty
-OP-1909, Naprawiono błąd na https://oziway.com.co/wholesale.html
-OP-1911, Naprawiono dodanie powiązanego produktu... Obejrzyj wideo tutaj: https://youtu.be/PKeo8ItH4A8
-OP-1914, wystąpił błąd podczas wpisywania adresów e-mail na stronie rejestracji. Stałe.
Sprint 62.
  Ładowanie...