Wiadomości

Visual changes and registration modifications Zmiany wizualne i modyfikacje rejestracji

02.02.2020 · Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

various visual changes and small registration modifications

- OP-1996, Made changes to how the user registration looks, now easier to use
- OP-2069, Customer attributes translated into new languages
- OP-2045, Yoopay icon replaced by Visa and Mastercard icons
- OP-2016, Help page, verified the translations
- OP-2050, Short description of products automatically translated also - not only the long (customer) description
- OP-2043, Add offer form, verified the list of available categories displayed for the seller to select when entering a new product for sale
- OP-2033, Verified how adding individual offers works
Sprint 73.

różne zmiany wizualne i niewielkie modyfikacje rejestracji

- OP-1996, Wprowadzono zmiany w wyglądzie rejestracji użytkownika, teraz łatwiejsze w użyciu
- OP-2069, Atrybuty klienta przetłumaczone na nowe języki
- OP-2045, ikona Yoopay zastąpiona ikonami Visa i Mastercard
- OP-2016, strona Pomocy, zweryfikowała tłumaczenia
- OP-2050, Krótki opis produktów automatycznie przetłumaczonych również - nie tylko długi (klient) opis
- OP-2043, Dodaj formularz oferty, zweryfikowano listę dostępnych kategorii wyświetlanych dla sprzedającego, aby wybrać podczas wprowadzania nowego produktu na sprzedaż
- OP-2033, Zweryfikowano, jak działa dodawanie indywidualnych ofert
Sprint 73.
  Ładowanie...