Oziway - The Australian Way

About Us

The Company

Work on the Oziway system was started a few years ago when the financial crisis (GFC Global Financial Crisis) was at its peak. Many people had a hard time then, many people still have a financial hard time today.

Oziway helps Users who want to earn money by allowing them to promote the thousands of products and services available on Oziway (the Marketplace), without any financial risk and with a low daily workload. We want our Promotors to earn additional money from transactions taking place in many countries on the Oziway platform.

Oziway is not about replacing your current job (although if you do not have a job, it might be a good way to start earning), its about making your life just a little bit easier.

The most important facts:

 • We are a marketplace that connects Sellers and Buyers. We receive % commissions (success fees from Sellers for promoting their products) and distribute those commissions to Promotors (a small part of that commission stays with us). Every one can sell Products or Services on our marketplace as well as offer Jobs, get Tasks done by marketplace Users, or find Business Prospects (the Oziway community wil find your future customer).
 • If you are a Promotor, we are a free earning tool for you. We are about giving you the opportunity to earn money. We don’t want to take your money.
 • If you are a Seller, you only pay a success fee after the transaction is done and you get paid by the Buyer (after you receive your money and deliver your products or services).
 • We are a real mission service. We earn a small part of the commission but most of it goes to the Promotors. We want our Promotors to be happy.
 • Promotors can join us from anywhere in the world. All countries are welcome, however only some countries have products listed. We are continuously working to expand the list of countries. We welcome new partners to help us expand into new countries.
 • We do not guarantee your success, but we will try everything we can, to provide help and materials to help you succeed.
 • Anyone can join us at any time. Its free. And anyone can leave us at any time. You have no obligation to do anything for Oziway.
We are looking for new Partners in new countries. Contact us if you want to become our partner.

O nas

Spółka

Prace nad systemem Oziway rozpoczęła się kilka lat temu, kiedy kryzys finansowy (GFC globalny kryzys finansowy) był na szczycie. Wiele osób miało trudny czas, wiele osób jeszcze dziś ma finansowy twardy czas.

Oziway pomaga użytkownikom, którzy chcą zarabiać pieniądze, pozwalając im promować tysiące produktów i usług dostępnych na Oziway (Marketplace), bez ryzyka finansowego i niskiego dziennego obciążenia pracą. Chcemy, aby nasi promotorzy zarabiają dodatkowe pieniądze z transakcji odbywając się w wielu krajach na platformie Oziway.

Oziway nie chodzi o zastąpienie aktualnej pracy (choć jeśli nie masz pracy, to może być dobry sposób, aby zacząć zarabiać), jej o co swoje życie tylko trochę łatwiejsze.

Najważniejsze fakty:

 • Jesteśmy rynkiem, który łączy sprzedawców i kupujących. Otrzymujemy% prowizji (opłaty za powodzenie od sprzedawców za promowanie swoich produktów) i rozpowszechnianie tych prowizji dla promotorów (niewielka część tej prowizji pozostaje u nas). Każdy może sprzedawać produkty lub usługi na naszym rynku, jak również oferty pracy, uzyskać zadania wykonywane przez użytkowników Marketplace, lub znaleźć perspektywy biznesowe (Oziway społeczność wil znaleźć przyszłego klienta).
 • Jeśli jesteś Promotor, jesteśmy darmowym narzędziem zarobkowania dla Ciebie. Jesteśmy o daje możliwość zarabiania pieniędzy. Nie chcemy brać pieniędzy.
 • Jeśli jesteś sprzedawcą, płacisz tylko opłatę za sukces po zakończeniu transakcji i otrzymujesz zapłatę przez kupującego (po otrzymaniu pieniędzy i dostarczenia produktów lub usług).
 • Jesteśmy prawdziwym serwisem misji. Zarabiamy niewielką część prowizji, ale większość z nich trafia do promotorów. Chcemy, aby nasi promotorzy byli szczęśliwi.
 • Promotorzy mogą dołączyć do nas z dowolnego miejsca na świecie. Wszystkie kraje są mile widziane, jednak tylko niektóre kraje mają produkty wymienione. Nieustannie pracujemy nad poszerzać listę krajów. Witamy nowych partnerów, aby pomóc nam rozwinąć się w nowych krajach.
 • Nie gwarantujemy sukcesu, ale będziemy próbować wszystkiego, co możemy, aby zapewnić pomoc i materiały, które pomogą Ci odnieść sukces.
 • Każdy może dołączyć do nas w każdej chwili. Jego wolny. I każdy może nas zostawić w każdej chwili. Nie masz obowiązku robić nic dla Oziway.
Szukamy nowych partnerów w nowych krajach. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zostać naszym partnerem.
Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)

What’s With The Name “Oziway”

Oziway is Freedom

The name Oziway comes from the phrase “Australian Way”. Australia, often called Oz by Australians who call themselves Ozi’s, to many people is a symbol of freedom and an easy way of life. The Oziway concept was created by an Australian who spent a lot of travelling to different parts of the world to see how people live and what problems they have in their daily lives.

The mission of the Oziway system, is to help people, from all over the world at least in one small aspect.

Whether you want to:

 • Belong to an international community of Promotors.
 • Learn and practice promoting products on the internet.
 • Earn additional money (repair home budget or just have spending money).

The Oziway system might be for you. You can promote what you want, how you want, and when you want.

And that is Freedom.

Oziway jest wolność

Nazwa Oziway pochodzi od frazy "Australian Way". Australia, często nazywany oz przez Australijczyków, którzy nazywają się Ozi, dla wielu ludzi jest symbolem wolności i łatwy sposób życia. Koncepcja Oziway została stworzona przez australijskiego, który spędził wiele podróży do różnych części świata, aby zobaczyć, jak ludzie żyją i jakie problemy mają w ich codziennym życiu.

Misją systemu Oziway jest pomoc ludziom, z całego świata, przynajmniej w jednym małym aspekcie.

Czy chcesz:

 • Należy do międzynarodowej społeczności promotorów.
 • Ucz się i ćwicz promowanie produktów w Internecie.
 • Zarabiaj dodatkowe pieniądze (remont budżetu domu lub po prostu wydać pieniądze).

System Oziway może być dla Ciebie. Możesz promować to, co chcesz, jak chcesz, i Kiedy chcesz.

I to jest wolność.

Pokaż oryginalny tekst (przetłumaczono automatycznie)
  Loading...